Säännöt

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen farmaseuttinen yhdistys - Farmaceutiska föreningen i Finland r.y.. Sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää yhdistyksen nimeä Finnish Pharmaceutical Society. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on farmaseuttisten tieteiden ja niiden sovellutusten, erityisesti farmaseuttisen tutkimuksen edistäminen ja tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, järjestää kokous-, kurssi-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, julkaisee farmasian alan kirjallisuutta, ylläpitää rahastoja ja jakaa apurahoja ja on yhteistyössä vastaavien tai samalla alalla toimivien kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, kannattaja-, kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä farmasian korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö sekä farmaseuttisen opetuksen ja farmaseuttisen teollisuuden tai muulla farmasian alalla työskentelevä, vastaavan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen pyrkimyksiä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi kutsutaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka erityisesti on ansioitunut farmasian tai sen sovellutusten alalla tai kunnostautunut toimimalla yhdistyksen ja sen tarkoitusten hyväksi. Vaali suoritetaan suljetuin äänestys­lipuin ja ehdokas hyväksytään, jos vähintään 9/10 äänistä on sitä kannattanut.

Kirjeenvaihtajajäseneksi voi hallitus asiasta yksimielisenä kutsua farmasian alalla ansioituneen henkilön.

Entisten sääntöjen mukaiset jäsenet säilyttävät jäsenoikeutensa.

4 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen tulee vuosittain maksaa vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

Kannattajajäsen maksaa jäsenmaksunsa joko kertasuorituksena tai vuosittain. Maksujen suuruuden määrää vuosikokous.

Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa eikä kehotuksesta huolimatta ole sitä maksanut vuoden kuluessa.

Yhdistyksen kokous päättää hallituksen ehdotuksesta jäsenen erottamisesta muissa tapauksissa. Silloin on asiasta äänestettävä suljetuin äänestyslipuin ja vähintään 4/5 äänistä on annettava ehdotuksen puolesta, jotta se tulisi hyväksytyksi.

6 § Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee varsinaisista jäsenistä suljetuin äänestyslipuin.

Hallituksen jäsenen toimiaika on kaksi vuotta.

Vuorovuosina ovat erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen muista jäsenistä.

Uudelleen valinta on sallittu.

Hallituksen toimiaika alkaa välittömästi yhdistyksen vuosikokouksen päätyttyä.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän tehtäväjaostaan.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallitus 

 • edustaa yhdistystä 
 • toimii yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseksi ja edistämiseksi 
 • valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsuu yhdistyksen kokouksiin 
 • panee toimeen yhdistyksen päätökset 
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 
 • valvoo yhdistyksen julkaisutoimintaa
 • valvoo yhdistyksen toimikuntien sekä toimi- ja luottamushenkilöiden toimintaa
 • hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen ja sen rahastojen varoja ja muuta omaisuutta
 •  huolehtii kirjanpidosta
 •  antaa kertomuksen yhdistyksen toiminnasta vuosikokoukselle

Hallitus päättää niistä juoksevista yhdistyksen asioista, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen päätettäviksi.

8 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä hallituksen jäsentä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat, ellei toisin ole säädetty, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan määrää ratkaisun avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksessä arpa.

Puheenjohtaja varmentaa päiväyksellä ja nimikirjoituksellaan hallituksen kokouksen pöytäkirjan sen jälkeen kun pöytäkirja on hallituksen seuraavassa kokouksessa tarkistettu.

9 § Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtaja

 • johtaa yhdistyksen toimintaa 
 • valvoo, että tehdyt päätökset toteutetaan 
 • johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa 
 • varmentaa pöytäkirjat
 • huolehtii kansainvälisten yhteyksien ylläpidosta
 • laatii ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

Puheenjohtajan ollessa estynyt on varapuheenjohtajalla samat tehtävät.

10 § Sihteerin ja varainhoitajan tehtävät

 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 
 • laatii pöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen kokouksista 
 • vastaa yhdistyksen tiedottamisesta
 • huolehtii asiakirjojen säilyttämisestä 
 • laatii yhdistyksen toimintakertomuksen
 • huolehtii jäsenmaksujen perimisestä 
 • huolehtii apurahaselvityksistä 
 • hoitaa hallituksen antamien ohjeiden mukaan yhdistyksen varoja ja omaisuutta 
 • valvoo kirjanpitoa
 • huolehtii yhdistyksen tilinpäätöksestä
 • laatii ehdotuksen seuraavan vuoden taloussuunnitelmaksi
 • hoitaa muut hallituksen antamat tehtävät

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Tilien päättäminen

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakerto­muksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksen valitsemien tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15. päivää antaa tilintarkastuskertomus sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

13 § Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kutsu vuosikokoukseen annetaan vähintään neljätoista päivää, muihin kokouksiin vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai vähintään yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei toisin ole säädetty. Äänestys on suoritettava suljetuin äänestyslipuin, jos vähintään kaksi kokouksen äänivaltaista osan­ottajaa sitä vaatii. Äänten mennessä tasan määrää ratkaisun avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksessä arpa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. esitetään hallituksen kertomus päättyneeltä toimintakaudelta
 4. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 6. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi
 7. määrätään jäsenmaksujen suuruus
 8. määrätään sihteerin, varainhoitajan, tilintarkastajien ja muiden mahdollisten toimihenkilöiden palkkiot 
 9. suoritetaan hallituksen täydennysvaalit
 10. valitaan kaksi vakinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut ja kokouksessa esitetyt asiat sekä muut yhdistyslaissa määrätyt asiat.

Kysymykset, jotka yhdistyksen jäsenet haluavat saada päätetyiksi vuosikokouksessa, on lähetettävä kirjallisina hallitukselle ennen maaliskuun 1. päivää.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välisen ajan tulee olla vähintään neljätoista päivää ja että vähintään 3/4 kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä kummallakin kerralla kannattaa.

Yhdistyksen hallitsemien rahastojen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välisen ajan tulee olla vähintään neljätoista päivää ja että vähintään 3/4 kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä kummallakin kerralla kannattaa.

Ehdotukset yhdistyksen purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta on jätettävä hallitukselle niin aikaisin, että hallitus voi niistä jäsenille ilmoittaa vähintään kuukautta ennen ensimmäistä kokousta, jossa asiasta päätetään.

15 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen päätöksen mukaan jollekin yhdistyksen tarkoituksia edistävälle kotimaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle.